ПАТ "Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування" (ПАТ "ВІТ") повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів 10 червня 2011 року за місцезнаходженням: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11, конференц-зал.

Початок зборів о 14.30. Регістрація учасників з 13.30 до 14.00. Для регістрації та участі у зборах власникам акцій необхідно мати документи, що посвідчують особу, представникам акціонерів - документи, що підтверджують їх повноваження. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 6 червня 2011 року.

Порядок денний

 1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
 2. Обрання голови та секретаря зборів.
 3. Затвердження порядку проведення зборів.
 4. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 5. Призначення особи, уповноваженої на підписання Статуту.
 6. Затвердження внутрішніх Положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про виконавчій орган, про ревізійну комісію.
 7. Відкликання членів наглядової ради.
 8. Обрання членів наглядової ради.
 9. Відкликання членів ревізійної комісії.
 10. Обрання членів ревізійної комісії.
 11. Призначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії..

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 507, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний економіст Соловйов В. П.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради та ревізійної комісії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Тел. для довідок (061) 284-53-11.