Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 16 квітня 2013 року за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11, конференц-зал.

Початок зборів о 14.30. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13.30 до 14.00. Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 10 квітня 2013р. на 24 годину.

Порядок денний

 1. Обрання секретаря зборів.
 2. Звіт виконавчого органу за 2012 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2013 рік.
 3. Звіт наглядової ради та його затвердження.
 4. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту за 2012 рік.
 6. Розподіл прибутку за 2012 рік.
 7. Відкликання членів наглядової ради.
 8. Обрання членів наглядової ради.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
 10. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
 11. Внесення змін до Статуту Товариства.
 12. Призначення особи, уповноваженої на підписання змін до Статуту Товариства.
 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 507, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар наглядової ради Соловйов В. П.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Тел. для довідок (061) 284-53-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2012 рік

2011 рік

Усього активів

75 506

44 021

Основні засоби

43 700

17 088

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

3 695

2 718

Сумарна дебіторська заборгованість

2 620

4 325

Грошові кошти та їх еквіваленти

1 897

3 187

Нерозподілений прибуток

2 117

2 019

Власний капітал

57 335

32 858

Статутний капітал

356

356

Довгострокові зобов’язання

3 348

-

Поточні зобов’язання

14 823

11 163

Чистий прибуток (збиток)

362

472

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 114 800

7 114 800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

503

577