Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 22 березня 2016 року за адресою: м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11, конференц-зал.
Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.30. Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 16 березня 2016 р.

 

Порядок денний


1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Розгляд звіту генерального директора за 2015 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
3. Розгляд звіту наглядової ради за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
4. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізійної комісії за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку за 2015 рік.
7. Відкликання членів наглядової ради.
8. Обрання членів наглядової ради.
9. Відкликання членів ревізійної комісії.
10. Обрання членів ревізійної комісії.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради та ревізійної комісії.
12. Попереднє схвалення значних правочинів.
13. Схвалення значних правочинів, вчинених Товариством.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 317, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар наглядової ради Соловйов В. П.

Тел. для довідок: (061) 284-53-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2015 рік

2014 рік

Усього активів 99032 89430
Основні засоби 37810 39854
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 23816 20097
Сумарна дебіторська заборгованість 2484 2528
Грошові кошти та їх еквіваленти 32200 24726
Нерозподілений прибуток 4558 1344
Власний капітал 60265 57051
Статутний капітал 356 356
Довгострокові зобов’язання 647 965
Поточні зобов’язання 38120 31414
Чистий прибуток (збиток) 3214 (1430)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7114800 7114800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 299 336

Наглядова рада