Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 17 квітня 2014 року за адресою: м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11, конференц-зал.

Початок зборів о 14.30. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13.30 до 14.00. Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 11 квітня 2014р. на 24 годину.

Порядок денний

  1. Обрання лічильної комісії зборів.
  2. Звіт виконавчого органу за 2013 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік.
  3. Звіт наглядової ради та його затвердження.
  4. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.
  5. Затвердження річного звіту за 2013 рік.
  6. Розподіл прибутку за 2013 рік.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн.511, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар наглядової ради Соловйов В. П.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.

Тел. для довідок (061) 284-53-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2013 рік

2012 рік

Усього активів

81 557

75 506

Основні засоби

42 335

43 700

Довгострокові фінансові інвестиції

Запаси

35 029

24 406

Сумарна дебіторська заборгованість

1 708

2 620

Грошові кошти та їх еквіваленти

377

1 897

Нерозподілений прибуток

1 885

2 117

Власний капітал

57 463

57 335

Статутний капітал

356

356

Довгострокові зобов’язання

2 795

3 348

Поточні зобов’язання

21 299

14 823

Чистий прибуток (збиток)

130

362

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 114 800

7 114 800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

399

503