Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 23 квітня 2015 року за адресою: м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11, конференц-зал.
Початок зборів о 14.00. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13.00 до 13.30. Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 17 квітня 2015р. на 24 годину.

 

Порядок денний


1. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт виконавчого органу за 2014 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік.
3. Звіт наглядової ради та його затвердження.
4. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за 2014 рік.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Призначення особи, уповноваженої на підписання змін до Статуту Товариства.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 317, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар наглядової ради Соловйов В.П.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів.
Тел. для довідок: (061) 284-53-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2014 рік

2013 рік

Усього активів

89 430

81 557

Основні засоби

39854

42 335

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

20097

35029

Сумарна дебіторська заборгованість

2528

1708

Грошові кошти та їх еквіваленти

24726

377

Нерозподілений прибуток

1344

1885

Власний капітал

57051

57463

Статутний капітал

356

356

Довгострокові зобов’язання

965

2795

Поточні зобов’язання

31414

21299

Чистий прибуток (збиток)

(1430)

130

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7114800

7114800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

336

399