Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 24 квітня 2012 року за адресою: м.Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 11, конференц-зал.

Початок зборів о 14.30. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13.30 до 14.00. Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2012р. на 24 годину.

Порядок денний

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Обрання секретаря зборів.
 3. Звіт виконавчого органу за 2011 рік та його затвердження. Визначення основних напрямів діяльності на 2012 рік.
 4. Звіт наглядової ради та його затвердження.
 5. Затвердження звіту та висновку ревізійної комісії.
 6. Затвердження річного звіту за 2011 рік.
 7. Розподіл прибутку за 2011 рік.
 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Затвердження кошторису оплати діяльності членів наглядової ради.
 9. Відкликання членів ревізійної комісії.
 10. Обрання членів ревізійної комісії.
 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії.
 12. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради і ревізійної комісії.
 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 507, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є головний економіст, секретар наглядової ради Соловйов В.П.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу ревізійної комісії - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів.

Тел. для довідок (061) 284-53-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2011 рік

2010 рік

Усього активів

44 021

41 177

Основні засоби

17 088

16 491

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

2 718

2 829

Сумарна дебіторська заборгованість

4 325

1 647

Грошові кошти та їх еквіваленти

3 187

2 128

Нерозподілений прибуток

2 019

1 502

Власний капітал

32 858

32 387

Статутний капітал

356

356

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

11 163

8 790

Чистий прибуток (збиток)

472

172

Середньорічна кількість акцій (шт.)

7 114 800

7 114 800

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

567

582