Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11
код ЄДРПОУ 00216757

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 28 березня 2017 року за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11, конференц-зал.
Початок зборів о 14:00. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:30. Для реєстрації та участі у зборах власникам акцій необхідно мати паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 березня 2017 р.

 

Порядок денний

 1. Обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  Проект рішення:
  Обрати лічильну комісію у складі:
  Климов Федір Миколайович – голова лічильної комісії;
  Бровко Світлана Миколаївна – секретар лічильної комісії;
  Ляшенко Тетяна Григорівна – член лічильної комісії. 
  Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. ро затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
  Проект рішення:
  Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
 3. Розгляд звіту генерального директора за 2016 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт генерального директора за 2016 рік та основні напрями діяльності на 2017 рік.
 4. Розгляд звіту наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт наглядової ради за 2016 рік.
 5. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2016 рік.
 6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2016 рік.
  Проект рішення:
  Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) за 2016 рік.
 7. Розподіл прибутку за 2016 рік.
  Проект рішення:
  Чистий прибуток у сумі 4710 тис. грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».
 8. Відкликання членів наглядової ради.
  Проект рішення:
  Відкликати членів наглядової ради у повному складі:
  Макаревич Леонід Володимирович – голова наглядової ради;
  Шаталова Марія Володимирівна – заступник голови наглядової ради;
  Трегубов Ігор Сергійович – член наглядової ради;
  Ковальов Віктор Дмитрович – член наглядової ради;
  Соловйов Валерій Прохорович – секретар наглядової ради.
 9. Обрання членів наглядової ради.
  Рішення про обрання приймається за результатами кумулятивного голосування.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
  Проект рішення:
  Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора ПАТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
 11. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Призначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства у новій редакції.
  Проект рішення:
  Затвердити Статут Товариства у новій редакції.
  Уповноважити голову зборів та секретаря зборів на підписання Статуту у новій редакції.
  Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення всіх дій, пов’язаних з реєстрацією Статуту у новій редакції.
 12. Затвердження нової редакції Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.
  Проект рішення:
  Затвердити нову редакцію Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.
  Уповноважити голову зборів на підписання нової редакції Положень про загальні збори акціонерів та про наглядову раду.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 317, а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар наглядової ради Соловйов В.П.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vit.zp.ua.

Тел. для довідок: (061) 284-53-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016 рік

2015 рік

Усього активів 128370 99032
Основні засоби 35482 37810
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси 39388 23816
Сумарна дебіторська заборгованість 14558 2484
Грошові кошти та їх еквіваленти 31503 32200
Нерозподілений прибуток 6051 4558
Власний капітал 64973 60265
Статутний капітал 356 356
Довгострокові зобов’язання 349 647
Поточні зобов’язання 63048 38120
Чистий прибуток (збиток) 4710 3214
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7114800 7114800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 291 299

Наглядова рада ПАТ «ВІТ»