Публічне акціонерне товариство «Український науково-дослідний проектно-конструкторський та технологічний інститут трансформаторобудування» (ПАТ «ВІТ»)
місцезнаходження: Україна, 69069, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11
код ЄДРПОУ 00216757

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів 24 квітня 2018 року за адресою: м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, 11, конференц-зал.
Початок зборів о 14:00. Реєстрація учасників буде здійснюватися у день та за місцем проведення зборів з 13:00 до 13:30.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2018 р.

 

Порядок денний

 1. Обрання членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  Проект рішення:
  Обрати лічильну комісію у складі:
  Ганько Ірина Юріївна – голова лічильної комісії;
  Бровко Світлана Миколаївна – секретар лічильної комісії;
  Ляшенко Тетяна Григорівна – член лічильної комісії.
  Припинити повноваження лічильної комісії з моменту завершення цих загальних зборів акціонерів Товариства.
 2. Розгляд звіту генерального директора за 2017 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт генерального директора за 2017 рік та основні напрями діяльності на 2018 рік.
 3. Розгляд звіту наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.
 4. Розгляд звіту та затвердження висновків ревізійної комісії за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії.
  Проект рішення:
  Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.
 5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) за 2017 рік.
  Проект рішення:
  Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) за 2017 рік.
 6. Розподіл прибутку за 2017 рік.
  Проект рішення:
  Чистий прибуток у сумі 2150 тис. грн., отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 р., залишити в розпорядженні ПАТ «ВІТ».
 7. Відкликання членів наглядової ради.
  Проект рішення:
  Відкликати членів наглядової ради у повному складі:
  Макаревич Леонід Володимирович – голова наглядової ради;
  Шаталова Марія Володимирівна  – заступник голови наглядової ради;
  Трегубов Ігор Сергійович – член наглядової ради;
  Ковальов Віктор Дмитрович – член наглядової ради;
  Соловйов Валерій Прохорович – секретар наглядової ради.
 8. Обрання членів наглядової ради.
  Рішення про обрання приймається за результатами кумулятивного голосування.
 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
  Проект рішення:
  Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Уповноважити генерального директора ПАТ «ВІТ» на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, можна ознайомитись у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням Товариства у кімн. 317, а в день проведення зборів – також у місці їх проведення. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є секретар наглядової ради Соловйов В.П.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів Товариства.

Для  реєстрації та участі у загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.vit.zp.ua.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій 7114800 шт., загальна кількість голосуючих акцій 6929146 шт.

Тел. для довідок: (061) 284-53-11.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів 100095 128370
Основні засоби (за залишковою вартістю) 33548 35482
Запаси 20593 39388
Сумарна дебіторська заборгованість 11798 14558
Гроші та їх еквіваленти 30137 31503
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2939 6051
Власний капітал 66571 64973
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 356 356
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 349
Поточні зобов’язання і забезпечення 33524 63048
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 2150 4710
Середньорічна кількість акцій (шт.) 7114800 7114800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,30219 0,662

Наглядова рада ПАТ «ВІТ»